Pozyskiwanie funduszy

Anna Marciszewska ACBiR BioR&D Współpraca z przedsiębiorstwami  

dr hab. Anna Marciszewska, prof. UE

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

anna.marciszewska@ue.wroc.pl

+48 71 36-80-415

 

W ramach pozyskiwania funduszy zewnętrznych oferujemy kompleksową obsługę obejmującą:

Innowacje Wrocław - Współpraca z przedsiębiorstwami

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

 • analiza możliwości zdobycia dofinansowania
 • doradztwo przy tworzeniu założeń projektowych
 • pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów
 • opracowanie biznesplanów
 • opracowanie raportów oddziaływania na środowisko
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego

  Pozyskiwanie funduszy Wrocław

 

DORADZTWO PRZY REALIZACJI PROJEKTU

 • doradztwo związane z finansową i merytoryczną stroną realizacji projektu
 • doradztwo w zakresie planowania wydatków/kosztów kwalifikowalnych
 • doradztwo przy tworzeniu sprawozdania końcowego realizowanego projektu

  Zarządzanie projektami Wrocław

 

KONTAKTY Z INSTYTUCJAMI POŚREDNICZĄCYMI I/LUB ZARZĄDZAJĄCYMI

 • bieżące kontakty z instytucjami
 • tworzenie pism do ww. instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • pomoc w tworzeniu wzorów dokumentów sprawozdawczych
 • pomoc w interpretacji dokumentów/pism urzędowych

  Doradztwo przy projektach Wrocław

 

ROZLICZANIE PROJEKTU

 • rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu
 • sporządzanie wniosków o płatność wraz z załącznikami
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo - księgowej projektu
 • analizę zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym
 • kontrolę wykonania umów z wykonawcami
 • kontrola dokumentów finansowych projektu pod względem formalnym i rachunkowym
 • kontrolę kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi

  Zarządzanie projektami Wrocław

 

MONITORING PROJEKTU

 • nadzorowanie procesu realizacji wskaźników
 • audyt wewnętrzny projektu
 • monitoring realizacji projektu pod kątem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie
 • pomoc w udokumentowaniu wykonanych zadań i poniesionych kosztów
 • pomoc przy tworzeniu okresowych raportów z realizacji projektów

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!